గుడి సంబరాలు ప్రోగ్రాం చాలా బాగుంది విజయవాడలో కళాభిమానులకి కనువిందు చేసారు. భవిష్యత్తులో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తారని ఆశిస్తున్నాము.