గుడి సంబారాలు చాల అద్బుతమైనా కర్యక్రామం. ఎంతగా అభినంధించినా సరీలేధు. నిర్మలమైనా లోకోథరం గుడి సంబారాలు.